AKTUALNOŚCI

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 września 2016 roku nasza placówka będzie funkcjonować jak przedszkole publiczne. W związku z tym prosimy rodziców o przystąpienie do ponownej rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO AKADEMIA POZIOMKOWA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą dzieci na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacji nie podlegają dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Rodzice tych dzieci składają deklarację kontynuacji.

W dniach 12.02-02.03. 2018 r. w kancelarii przedszkola przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wzór „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” określony został przez organ prowadzący przedszkole.

Rodzic może zgłosić wniosek o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Rodzic wypełnia korzystając ze strony internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin (link będzie aktywny od 1 marca 2018)

Do wniosku Rodzic załącza oświadczenia o spełnianiu kryteriów!

Wypełniony wniosek, wraz z załącznikami, należy wydrukować, podpisać i złożyć u dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.

Wniosek zawiera:
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL dziecka, a w przypadku braku
numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
imiona i nazwiska rodziców,
adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,
wskazanie kolejności pięciu wybranych od najbardziej do najmniej
preferowanych.

Kryteria rekrutacyjne ustawowe:
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość :
1. Wielodzietność rodziny dziecka (10 pkt )
2. Niepełnosprawność dziecka (10 pkt )
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka (10 pkt )
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka (10 pkt )
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (10 pkt )
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (10 pkt)
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą (10 pkt )

Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów:

• Ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – zał. Nr 1
• Ad. 2, 3, 4, 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• Ad.6. Oświadczenie Rodzica o samotnym rodzicielstwie – zał. Nr 2
• Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uzgodnień dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych z Prezydentem Miasta Lublin, jako organem prowadzącym (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm) . Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.

Kryteria rekrutacyjne gminne:
1) pozostanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (4 pkt),
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (2 pkt),
3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie (2 pkt),
4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie (1 pkt),
5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka (1 pkt),
6) zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat (1 pkt).

* Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych” składane są w formie oświadczeń – dostępne na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin - pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie tych okoliczności. Organ prowadzący potwierdza te okoliczności w ciągu 14 dni.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje losowanie przeprowadzone przez elektroniczny system rekrutacji.

W celu zapewnienia dziecku pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi we wniosku do przedszkola uznane przez niego istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 02.03. 2018 r. do przedszkola pierwszego wyboru!

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien być podpisany przez oboje rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku, kiedy jedno z rodziców nie podpisało wniosku (nie ma takiej możliwości), rodzic który podpisał wniosek składa pisemne oświadczenie z wyjaśnieniem dotyczącym braku podpisu drugiego rodzica (np. pobyt za granicą).
Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola można będzie również pobrać w przedszkolu w wyżej wymienionym terminie.
Terminy postępowania rekrutacyjnego
do PRZEDSZKOLA AKADEMIA POZIMKOWA w Lublinie
1.Składanie wniosków w terminie 12.02-02.03. 2018 r.
2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00.
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola
Akademia Poziomkowa w terminie 12.02-02.03. 2018 r.
Rodzic potwierdza wolę przyjęcia:
- pocztą elektroniczną: akademia.poziomkowa@gmail.com
- osobiście w kancelarii przedszkola w godz.10.00-17.00.
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych w dniu 2.03. 2018 r. godz. 8.00.
5.Podpisywanie umów: do 15 czerwca 2018 r.
6.Rekrutacja uzupełniająca: od 17 do 24 czerwca 2018 r. godz.15.00

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH:
- przedszkoli
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Lublin

1. Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego powinni złożyć deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w tej placówce.

2. Dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

3. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Lublin.

4. Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca na wniosek rodzica.

5. Obowiązują kryteria, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

6. Rodzice dzieci w wieku 5 lat (obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego), którzy wyrażą wolę, aby ich dziecko uczęszczało do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinni w terminie 12.02-02.03. 2018 r. złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Postanowienia końcowe.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 15 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

3. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy nie zostało przyjęte do danego przedszkola, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka organ prowadzący.

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów i terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

5. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

6. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2018 r.

Dowiedz się więcej:

www.um.lublin.eu/przedszkola

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin