AKTUALNOŚCI

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 września 2016 roku nasza placówka będzie funkcjonować jak przedszkole publiczne. W związku z tym prosimy rodziców o przystąpienie do ponownej rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO AKADEMIA POZIOMKOWA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą dzieci na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacji nie podlegają dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Rodzice tych dzieci składają deklarację kontynuacji.

W dniach 12.02-02.03. 2018 r. w kancelarii przedszkola przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wzór „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” określony został przez organ prowadzący przedszkole.

Rodzic może zgłosić wniosek o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Rodzic wypełnia korzystając ze strony internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin (link będzie aktywny od 1 marca 2018)

Do wniosku Rodzic załącza oświadczenia o spełnianiu kryteriów!

Wypełniony wniosek, wraz z załącznikami, należy wydrukować, podpisać i złożyć u dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.

Wniosek zawiera:
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL dziecka, a w przypadku braku
numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
imiona i nazwiska rodziców,
adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,
wskazanie kolejności pięciu wybranych od najbardziej do najmniej
preferowanych.

Kryteria rekrutacyjne ustawowe:
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość :
1. Wielodzietność rodziny dziecka (10 pkt )
2. Niepełnosprawność dziecka (10 pkt )
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka (10 pkt )
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka (10 pkt )
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (10 pkt )
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (10 pkt)
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą (10 pkt )

Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów:

• Ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – zał. Nr 1
• Ad. 2, 3, 4, 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• Ad.6. Oświadczenie Rodzica o samotnym rodzicielstwie – zał. Nr 2
• Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uzgodnień dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych z Prezydentem Miasta Lublin, jako organem prowadzącym (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm) . Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.

Kryteria rekrutacyjne gminne:
1) pozostanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (4 pkt),
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (2 pkt),
3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie (2 pkt),
4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie (1 pkt),
5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka (1 pkt),
6) zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat (1 pkt).

* Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych” składane są w formie oświadczeń – dostępne na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin - pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie tych okoliczności. Organ prowadzący potwierdza te okoliczności w ciągu 14 dni.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje losowanie przeprowadzone przez elektroniczny system rekrutacji.

W celu zapewnienia dziecku pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi we wniosku do przedszkola uznane przez niego istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 02.03. 2018 r. do przedszkola pierwszego wyboru!

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien być podpisany przez oboje rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku, kiedy jedno z rodziców nie podpisało wniosku (nie ma takiej możliwości), rodzic który podpisał wniosek składa pisemne oświadczenie z wyjaśnieniem dotyczącym braku podpisu drugiego rodzica (np. pobyt za granicą).
Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola można będzie również pobrać w przedszkolu w wyżej wymienionym terminie.
Terminy postępowania rekrutacyjnego
do PRZEDSZKOLA AKADEMIA POZIMKOWA w Lublinie
1.Składanie wniosków w terminie 12.02-02.03. 2018 r.
2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00.
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola
Akademia Poziomkowa w terminie 12.02-02.03. 2018 r.
Rodzic potwierdza wolę przyjęcia:
- pocztą elektroniczną: akademia.poziomkowa@gmail.com
- osobiście w kancelarii przedszkola w godz.10.00-17.00.
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych w dniu 2.03. 2018 r. godz. 8.00.
5.Podpisywanie umów: do 15 czerwca 2018 r.
6.Rekrutacja uzupełniająca: od 17 do 24 czerwca 2018 r. godz.15.00

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH:
- przedszkoli
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Lublin

1. Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego powinni złożyć deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w tej placówce.

2. Dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

3. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Lublin.

4. Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca na wniosek rodzica.

5. Obowiązują kryteria, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

6. Rodzice dzieci w wieku 5 lat (obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego), którzy wyrażą wolę, aby ich dziecko uczęszczało do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinni w terminie 12.02-02.03. 2018 r. złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Postanowienia końcowe.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 15 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

3. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy nie zostało przyjęte do danego przedszkola, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka organ prowadzący.

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów i terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

5. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

6. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2018 r.

Dowiedz się więcej:

www.um.lublin.eu/przedszkola

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

Oddaj głos na "Słoneczka"

"Słoneczka" biorą udział w konkursie zorganizowanym przez Wystawę Budowli z Klocków LEGO. Zachęcamy wszystkich do głosowania na pracę konkursową naszych przedszkolaków. Klikamy na zdjęcie i tam (na stronie organizatora) oddajemy nasze głosy "lajkując" zdjęcie. Dziękujemy za głosy!:)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1620415111544573&set=o.363574747118113&type=3&theater

Bądż zawsze na bieżąco. Obserwuj nas na facebook!


Uroczyste zakończenie roku
24.06.2015

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Rodziców Dzieci z Akademii Poziomkowej na uroczyste zakończenie roku, które odbędzie się 24.06.2015 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 9 , przy ul.Plażowej 7 w Lublinie o godz.17:00 , Serdecznie Zapraszamy !Ogłoszenie
23.06.2015

W dniu 23.06.2015 r. (wtorek) w godzinach od 10:00 do 16:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym u Drwala odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca.
Zapraszamy Mamusie i Tatusiów do wspólnej zabawy z dziećmi.
Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności u wychowawców grup.
Serdecznie zapraszamy!


http://www.stajnia-drwal.pl
Dzień Otwarty
20.06.2015

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” W Lublinie Serdecznie Zaprasza Na Dzień Otwarty 20 czerwca 2015 r od godz. 10:00 do 15:00 przy ul. Siewnej 20, 20-621 Lublin.

W tym dniu zapraszamy wszystkie DZIECIAKI wraz z Rodzicami na wspólną wyprawę do „Poziomkowego gaju”.
Przewidujemy liczne gry, konkursy i zabawy.OGŁOSZENIE
12.05.2015

W dniu 28.05.2015 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 16:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym u Drwala odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca.
Zapraszamy Mamusie i Tatusiów do wspólnej zabawy z dziećmi .
Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności u wychowawców grup .
Serdecznie zapraszamy .


http://www.stajnia-drwal.pl
OGŁOSZENIE
12.05.2015

W dniu 14.05.2015 r. (czwartek) odbędą się zebrania rodziców dzieci z grup : „Mali Agenci” o godz. 16:30 , „Zuchy” o godz. 17:00 i „ Słoneczka” o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy – Nauczyciele
DNI OTWARTE
18.03.2015

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” w Lublinie SERDECZNIE ZAPRASZA NA DNI OTWARTE 18-20 marca 2015r od godz.14:00 do 17:00 przy ul. Siewnej 20, 20-621 Lublin

PROGRAM DNI OTWARTYCH :

18.03.2015 – Grupa „Zuchy”
14:00 - 14:30 - powitanie przybyłych gości
14:30 - 15:00 - zajęcia logopedyczne
15:00 - 15:30 - zajęcia taneczne
15:30 - 16:00 - zabawy stolikowe
16:00 - 16:30 - zabawy przy muzyce
16:30 - 17:00 - zabawa swobodna

19.03.2015 - Grupa „Mali Agenci”
W tym dniu zapraszamy wszystkie DZIECIAKI na wspólną wyprawę do „WIOSKI INDIAŃSKIEJ” Wyprawę rozpoczynamy o godz. 14:00

W programie:
- nadanie imion indiańskich
- nauka tańca indiańskiego
- przygotowanie pióropuszy z kolorowego papieru
- malowanie twarzy
- wspólna zabawa „Poszukiwanie bizona”

W trakcie wyprawy lekcja języka hiszpańskiego!

20.03.2015 – Grupa „Słoneczka”
14:00 - 14:10 - powitanie przybyłych gości
14:10 - 14:40 - inscenizacja „Pożegnanie zimy – Do widzenia Bałwanku”
14:40 - 15:00 - improwizacja ruchowa „Cztery pory roku”
15:00 - 15:15 - zabawa edukacyjna „ Zwierzęta na łące”
15:15 - 15:50 - zajęcia plastyczne – praca grupowa : wykonywanie Marzanny
15:50 - 16:10 - zajęcia edukacyjne „Lekcja ciszy”
16:10 - 16:20 - zabawa ruchowa „Bocian i żaby”
16:20 - 17:00 - zabawa swobodna


Dzień Autyzmu 2015
06.03.2015Dzień Babci i Dziadka
26.01.2015

W samym środku zimy
W lutym mroźnym, srogim
Babciu moja Droga i Dziadziu mój Drogi
Waszych dużych dzieci dziecko słodkie małe
Czy o śniegu myśli- ani troszkę- wcale!...
Bo w przedszkolu wielkie mam przygotowania
do Babci i Dziadka Dni świętowania!
Mówię już i śpiewam- a kłaniać się uczę
na występ zapraszam!
Wasze małe wnuczę!
Serdecznie zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka który odbędzie się dnia 06.02.2015
w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Poziomkowa w Lublinie.
Dzieci z Akademii Poziomkowej
oraz nauczyciele.Zaproszenie
23.01.2015

KONCERT CHARYTATYWNY DLA MAĆKA
25 stycznia
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. J. Twardowskiego w Lublinie w mieście Lublin, Poland

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „AKADEMIA POZIOMKOWA” W LUBLINIE SERDECZNIE ZAPRASZA NA
KONCERT CHARYTATYWNY
„AKADEMIA POZIOMKOWA DLA MAĆKA”


Kiedy? – 25 I 2015r.
Gdzie? – Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9
O której? – 15.00 – 17.00

Program:
- „A w stajence”- występ artystyczny dzieci z „Akademii Poziomkowej” z Lublina
- „To dla Ciebie kolędujemy”- wspólne śpiewanie kolęd
- Kolędowanie na ludowo- występ artystyczny rodziców dzieci z „Akademii Poziomkowej”
z Lublina
- Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Biletem wstępu na koncert będzie cegiełka nabyta w dobrowolnej cenie.
Pieniądze zebrane podczas koncertu zostaną przekazane na rehabilitację podopiecznego Niepublicznego Przedszkola „Akademia Poziomkowa” w Lublinie – Macieja SzyszkoUroczystość Dnia Babci i Dziadka w Akademii Poziomkowej
22.01.2015

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka w Akademii Poziomkowej odbędzie się dn. 06.02.2015 r . Bliższych informacji udzielają wychowawcy grup .Życzenia dla Babci i Dziadka!
21.01.2015-22.01.2015

W dniu Dziadka ! Wszystkim Dziadkom i Dziadziusiom składamy wszystkiego najlepszego !Udostępniamy i pomagamy !!! APEL O POMOC
18.01.2015

Mateusz urodził się 16 grudnia 2009 roku jako wcześniak (33/34tydz) w ciężkiej zamartwicy z wrodzoną wadą prawej stopy. Niestety wraz z jego dorastaniem okazało się że jego rozwój jest nieprawidłowy i nieharmonijny. W 2013 roku zdiagnozowano u Mateusza autyzm oraz padaczkę.
Obecnie Mateusz ma 5 lat i nie potrafi mówić, jest pod stałą opieką neurologa, ortopedy, psychologa, psychiatry, logopedów i pedagogów. Potrzebuje systematycznej fizjoterapii, specjalnego obuwia, wkładek ortopedycznych, aparatu ortopedycznego, terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, wizyt u specjalistów, lekarstw oraz suplementów. Większość wizyt jest płatna a koszty terapii oraz dojazdów przekraczają nasze możliwości, dlatego wraz z FUNDACJĄ POLSAT zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe dalszego leczenia i rehabilitacji naszego syna.
Można to zrobić przekazując 1% podatku lub wpłacając darowiznę celową.
KRS 0000135921
PLUS BANK S.A. O/WARSZAWA
Numer konta: 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555
Z dopiskiem Mateusz Poleszak Bełżyce
ZA ZROZUMIENIE I OKAZANĄ POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Brawo ! Jesteśmy z Was tacy dumni !
13.01.2015Życzenia Świąteczne
23.12.2014

CHARYTATYWNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY NA RZECZ MACIEJA SZYSZKO
16 .12.2014

Charytatywny kiermasz bożonarodzeniowy na rzecz Macieja Szyszko wychowanka Niepublicznego Przedszkola „Akademia Poziomkowa”.
Ozdoby świąteczne wykonane zostały przez rodziców i nauczycieli. Zebrane pieniążki przeznaczone zostaną na dalszą rehabilitację chłopca.
Dziękujemy za każdą złotówkę!


Mikołaj
06.12.2014
BARBÓRKA
04.12.2014

Wszystkim Górnikom z Okazji Barbórki życzymy Szczęść Boże !

URODZINY MISIA
19.11.2014

Uwaga! Uwaga!
Ważna nowina dla Mamy, Taty, Córeczki i Syna!
URODZINY MISIA
We wtorek 25 listopada w Akademii Poziomkowej odbędzie się Bal u Pluszowego Misia.
Zapraszamy wszystkie Dzieci ze swoimi Misiami do udziału w grach, zabawach i konkursach organizowanych na terenie przedszkola.OGŁOSZENIE!
18.11.2014

Dn 20.11.2014r. o godz. 17:00 w Akademii Poziomkowej odbędzie się Spotkanie z Rodzicami wszystkich grup.
Serdecznie Zapraszamy!

KIM JESTEM?
14.11.2014

W grupie Słoneczka odbył się dzisiaj egzamin pt. „Kim jestem”.
Dzieci miały za zadanie odpowiedzieć na kilka pytań podsumowujących tygodniowa edukację z cyklu „Ja, Moja Rodzina i Narodowość ”. Dzieci wiedzą też o tym , że adres miejsca zamieszkania podajemy tylko osobom upoważnionym. Egzamin do którego Dzieci i Nauczyciele podeszli bardzo poważnie kończył się wręczeniem potwierdzenia zdobytej wiedzy . Gratulacje!

ZAPROSZENIE
13.11.2014

Wszystkie Dzieci Serdecznie Zapraszamy na Urodziny Pluszowego Misia, które odbędą się w Akademii Poziomkowej , dnia 25 listopada ( wtorek) . P.S. Koniecznie zabierz ze sobą swojego Pluszaka!

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DARÓW
07.11.2014

Na terenie naszej Placówki prowadzimy ŚWIĄTECZNĄ ZBIÓRKĄ DARÓW na rzecz wychowawców.
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy.
Zbieramy zabawki, książki, multimedia, słodycze, żywność o dłuższej dacie ważności, używane ubrania i buty, środki czystości itp.
Dzięki Wam Dzieci z tej placówki mogą mieć radośniejsze Święta!
Organizatorzy
ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE: "SŁONECZKA"
07.11.2014

Dnia 7 listopada w grupie „Słoneczka” odbyły sie zajęcia otwarte, na które byli zaproszeni Rodzice. Zajęcia były bardzo ciekawe, a Dzieci mogły pochwalić się swoim talentem przed Rodzicami. Bardzo mile wspominamy ten dzień.


OGŁOSZENIE
06.11.2014

Fundacja „Być Bliżej Siebie” może zorganizować w Akademii Poziomkowej w Lublinie 3-godzinne warsztaty dla rodziców, krewnych, specjalistów oraz innych osób poszukujących sposobu na ułatwienie rozwoju, terapii i edukacji, ich dzieci, zmagających się z autyzmem, spektrum zaburzeń autystycznych, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, syndromem Aspergera, jak i innymi podobnymi trudnościami rozwojowymi.
Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztach proszone są o zgłaszanie się do Pani mgr Anny Czubak.
Jeżeli chętnych będzie min. 25 koszt warsztatów wyniósłby 30 zł.
Zapraszamy
Bliżej zainteresowanych tym tematem odsyłam na stronę internetową:
http://bycblizejsiebie.pl/program-son-rise/kursy/start-up/

OGŁOSZENIE
06.11.2014

Dnia 20.11.2014r. w ramach zajęć edukacyjnych przewidziany jest wyjazd do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Grupy docelowe to : "Zuchy i "Słoneczka" (ze względu na ograniczenia wiekowe) Odbędą się tam zajęcia z cyklu "Ekonomiczny Uniwersytet Przedszkolaka" Koszt wyjazdu 15 zł . Zgłoszenia do wychowawców grup.


OGŁOSZENIE
03.11.2014
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ NA WESOŁO!
23.10.2014
OGŁOSZENIE
22.10.2014

Dzień Pomarańczowej Dyni w Akademii Poziomkowej!
Drodzy Rodzice 27.10.2014 r. (poniedziałek) w Naszym Przedszkolu będziemy obchodzić Święto Dyni. Odbędą sie różne zabawy okolicznościowe oraz tańce przy muzyce. Tego dnia prosimy o ubranie dzieci w kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony.
Zapraszamy do wspólnej zabawy
Nauczyciele
OGŁOSZENIE
14.10.2014

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim Rodzicom za miłe słowa , kwiaty i słodkie upominki z okazji Naszego święta ! Jest nam bardzo miło , że Pamiętali Państwo o Nas w tym dniu.
Dyrektor Wioletta Rak oraz Całe Grono Pedagogiczne
DZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ...
10.10.2014

Dziś w przedszkolu gościliśmy Panią Psycholog i Pana Policjanta z Miejskiej Komendy Policji w Lublinie.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
26.09.2014
ANGIELSKI TYDZIEŃ
08.08.2014

Ach co to był za Tydzień...

Program Dni Otwartych w Akademii Poziomkowej na naszej stronie fb: https://www.facebook.com/APoziomkowa
ZapraszamyZAPROSZENIE
29.07.2014

W miesiącu sierpniu zapraszamy chętnych do Akademii Poziomkowej na pobyty jednodniowe. Oferujemy ciekawe zabawy i fachową opiekę. W programie:język angielski, zajęcia taneczne, mały chemik, zajęcia plastyczne, teatralne, rytmika, dogoterapia i inne. Zainteresowani będą mogli skorzystać z porady psychologa, logopedy. Całkowity koszt pobytu jednodniowego 25 zł. Przedszkole czynne jest w godz. 7-18.00.
W dniach 25, 26, 27.08.2014 r. w godz. 14-17.00 w przedszkolu odbędą się DNI OTWARTE. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki. Maluchy będą miały możliwość pobawić się i zapoznać z nowym środowiskiem, w którym będą przebywały, a rodzice - poznać ofertę naszego przedszkola.

PIKNIK RODZINNY
04.06.2014

Udało się! Aura wtrąciła się nasz kalendarz, ale ostatecznie oddała pole. Pole nie byle jakie! Integracyjny piknik rodzinny zorganizowaliśmy w Stajni U Drwala w Lublinie. Dopisała pogoda, dopisali Goście, każdy pamiętał o dobrym zabraniu dobrego nastroju i uśmiechu. Dzieci, Rodzice, nauczyciele. Wspólnie bawiliśmy się, grillowaliśmy, zmagaliśmy na sportowych arenach różnych maści. Integracja przez duże "I". Event koniecznie do powtórzenia! Dziękujemy!
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 2013/2014 W AKADEMII POZIOMKOWEJ
27.05.2014


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu / Dzień Otwartych Drzwi.
02.04.2014

Obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W tym roku połączyliśmy to święto z Dniem Otwartych Dni w Przedszkolu. Uznaliśmy że wyjątkowy charakter tego „niebieskiego” dnia świetnie wpisuje się w misję naszej placówki. Przygotowania do tego podwójnego wydarzenia rozpoczęliśmy dużo wcześniej. A pracy było niemało. Materiały informacyjne, reklamowe, ulotki, naklejki, kolorowanki, zaproszenia, scenariusze, poczęstunek. Udało się. Goście mieli okazję zobaczyć zajęcia logopedyczne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, taneczne, kształtujące świadomość ciała, teatralne oraz „Małego chemika”. Można było porozmawiać z naszą kadrą: dyrektorem, wychowawcami, psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem. Każdy odwiedzający tego dnia Przedszkole otrzymał specjalnie na ten dzień zaprojektowaną ulotkę informacyjną o autyzmie, naklejkę oraz - stworzoną wspólnymi siłami przez kadrę – kolorowankę. Dla nauczycieli był to mały sprawdzian organizacji, dla wychowanków okazja do integracji i wystąpienia przed publicznością – wszak nie codziennie „Poziomki” pracują, bawią się i uczą w obecności Gości. Jesteśmy przekonani że idea połączenia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Dni Otwartych jest pomysłem trafionym, dlatego już teraz mówimy: do zobaczenia za rok!

Dzień Otwartych Drzwi i Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
02.04.2014

Kolejny raz obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Akademia Poziomkowa dokłada swoją cegiełkę do budowania świadomości w tej kwestii. W tym roku to święto połączone jest z Dniem Otwartych Drzwi.

Zapraszamy w godzinach 9:00-12:00

W programie między innymi:
- spotkanie z wychowawcami
- zajęcia plastyczne
- spotkanie z logopedą
- zabawy muzyczno-ruchowe
- zabawy kształtujące świadomość ciała
- zajęcia taneczne

Każdy nasz Gość otrzyma przygotowane przez naszych pracowników materiały informacyjne.

Liczymy na Państwa obecność.

Serdecznie zapraszamy.Pożegnanie zimy
21.03.2014

Tradycji stało się zadość. Integracyjny, wspólny spacer „Małych Agentów”, „Słoneczek” i „Zuchów” z Marzanną. Aura jak na zamówienie: słonecznie, bez wiatru, prawdziwa wiosna! Przyozdobieni w baloniki i kolorowe wstążki oraz zielone i żółte ubrania wybraliśmy się na wesołą wędrówkę po okolicy. Po zakończonym wspólnym spacerze pożegnaliśmy Marzannę i dzieci oddały się wiosennym szaleństwom w przedszkolnym ogródku. Odkurzone po zimie huśtawki dzieci uznały za jedną z oznak nadejścia wiosny! Uśmiechów i radosnych okrzyków nie było końca. Wszystkim przypadła do gustu idea wspólnego spaceru wszystkich grup. Oby okazji było coraz więcej.


Dzień Świętego Patryka
19.03.2014

Kolejny raz poziomkowe Dzieci miały okazję obcować z kulturą innego kraju. Tym razem w atmosferze nauki i zabawy obchodziliśmy irlandzki Dzień Świętego Patryka. Jak pokazuje praktyka -przyswajanie nowych wiadomości oraz utrwalanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim podczas takich imprez sprawdzają się doskonale. Dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych, ruchowych, językowych. Nie zabrakło tak lubianego przez dzieci malowania twarzy i wróżb charakterystycznych dla tego święta. Sporą dla wszystkich atrakcją okazało się pozowanie do zdjęć grupowych. Pięknie, mieliśmy dużo zabawy i mamy wspaniałą pamiątkę tego dnia.

Maratończyk w przedszkolu
25.02.2014

Akademia Poziomkowa w Lublinie miała przyjemność uczestniczyć w akcji "w te pędy - 42(k)m do mety" zorganizowanej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną TRAMPOLINA. Więcej informacji można znaleźć na stronie Poradni i Maratonu Lubelskiego. Jednym z elementów akcji była wizyta w naszej placówce prawdziwego maratończyka! 25.02.3013 "Poziomki" spotkały się z Panem Sławkiem Tołyszem który przybliżył im arkana sztuki biegania, pokazał i opowiedział o wyposażeniu biegacza, przeprowadził wspólny krótki trening. Dzieciaki chętnie przymierzały techniczne koszuli, medale, numery startowe. Drugim elementem spotkania było profesjonalne badanie podoskopowe stóp naszych maluchów, przeprowadzone przez specjalistów z Orto-Optymist. Po spotkaniu dzieci otrzymały upominki od organizatora i sponsora akcji. Kolejny etap współpracy to przygotowanie piernikowych medali dla biegaczy. Trzymajcie kciuki, żeby majowe wypieki się udały.

Bal karnawałowy
7.02.2014

Taką zabawę przedszkolaki lubią szczególnie. Sala ustrojona sylwetami tancerzy, kolorowe baloniki przy suficie, taniec i muzyka. W „Taneczną podróż po Europie” zabrała nas pani Kasia Skałecka – nasz niezastąpiony instruktor tańca. Poziomkowe maluchy utrwaliły sobie znane już tańce oraz poznały nowe. Aktywnie i chętnie brały udział w zabawach tanecznych. Świetne samopoczucie potęgowały kostiumy i stroje karnawałowe, które dzieci dumnie prezentowały. Dodatkową atrakcją były zorganizowane specjalnie na Bal Karnawałowy konkursy dla dzieci i wspólne zdjęcia. Oprócz zabawy i nauki, stworzyliśmy sytuacje integracji przedszkolaków ze wszystkich grup.

Kulig w Wilczopolu
04.02.2014

Udało się! Aura chciała nam pokrzyżować plany, ale daliśmy radę. Z małym przesunięciem terminu wybraliśmy się bardzo liczną gromadą do Wilczopola. Idea integracji poziomkowych maluchów i kadry pedagogicznej osadzona została w scenerii konnej sanny. Parskające konie, sanie, śnieżny krajobraz i roześmiane buzie przedszkolaków – to wszystko towarzyszyło nam podczas przejażdżki. Atrakcje na tym się nie skończyły. Zaraz po opuszczeniu sań udaliśmy się do przygotowanej dla nas sali na ciepłą herbatkę. Wybrana delegacja kadry zajęła się pieczeniem kiełbasek dla swoich wychowanków. Kiełbaski z ogniska, pieczywo i ciepła herbata w takiej atmosferze i scenerii smakowały wszystkim wyśmienicie. Po odpoczynku, korzystając z rewelacyjnej pogody zafundowaliśmy sobie długi spacer do autokaru. Zima ma swoje dobre strony! Już nie możemy doczekać się kolejnego kuligu za rok!

Dzień Australii
27.01.2014

Na jeden dzień przedszkolaki z Akademii Poziomkowej przeniosły się na inny kontynent. Uszyte na miarę zajęcia z języka angielskiego, przewleczone nicią zabawy, śpiewu i tańca, stworzyły wspaniały australijski klimat. Dzieci poznały świat australijskiej flory i fauny i zwyczaje charakterystyczne dla tego kontynentu. Zapoznały się z australijska flagą. Wspólnie śpiewały piosenki, uczestniczyły w zabawach. To doskonały sposób przyswajania i utrwalania słownictwa i akcentu języka angielskiego.

Dzień Babci i Dziadka
17.01.2014

17 stycznia 2014 roku świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadzia.
Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się w Akademii Poziomkowej dużo wcześniej. Dzieci z każdej grupy przygotowywały występy artystyczne, uczyły się wierszy, piosenek, układów tanecznych. Próby odbywały się codziennie. Wspólny trud nauczycielek i Przedszkolaków się opłacił.
Uśmiechnięte i szczęśliwe miny Dziadków podczas uroczystości były wystarczającym na to dowodem. Zdjęcia z imprezy opublikowane zostały na naszym facebookowym profilu, na który serdecznie Państwa zapraszamy.
Dziadkom, Babciom i pozostałym przybyłym Gościom serdecznie dziękujemy za obecność! Duże podziękowania również dla Państwa Rudzińskich za pomoc w przygotowaniu fantastycznych piernikowych prezentów dla Dziadków.

Nowa firma cateringowa w Akademii Poziomkowej.

Od 13.01.2014 posiłki na Siewną dostarcza Bon Appetit. Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i w trosce o zdrowie poziomkowych maluchów podjęliśmy współpracę ze znaną na rynku lubelskim firmą. Wierzymy że renoma i doświadczenie Bon Appetit w pozytywny sposób wpłynie na zdrowie i rozwój Twojego dziecka.
Nowy jadłospis już dostępny w Przedszkolu.

Zmiana godzin otwarcia.
Z przyjemnością informujemy, że od 2.01.2014 roku, dla Twojej wygody Przedszkole czynne jest od 7:00 do 18:00.

Kiermasz dla Maćka
30.12.2013

Maciek Szyszko jest poziomkowym przedszkolakiem w grupie „Zuchy” w lubelskiej Akademii Poziomkowej. Ma 7 lat, porusza się na wózku, ma zdiagnozowane dziecięce porażenie mózgowe.
Dobre pomysły najlepiej omawia się przy kawie. Nie inaczej było w tym przypadku. Pomysł zorganizowania świątecznego kiermaszu dla Maćka urodził się w głowach Jego Rodziców – Pani Iwony i Pana Marcina. To właśnie Pan Marcin – popijając kawę – przedstawił wizję projektu przedszkolnemu asystentowi Maciusia.
Oficjalnie kiermasz wystartował 09.12.2013r. Trybiki machiny napędowej akcji, do czerwoności rozgrzały się dużo wcześniej. Dobre duszki zorganizowały w kąciku Sali Teatralnej prawdziwą fabrykę ozdób, stroików, bombek, choinek i innych wszelkiej maści i gabarytów świątecznych gadżetów. Po cichutku, bez rozgłosu - zupełnie jak Elfy Świętego Mikołaja – dawały upust swoim artystycznym talentom i nieskrępowanej wyobraźni. Jedynym dowodem funkcjonowania ich zacisznej linii produkcyjnej, włożonego trudu i zaangażowania była piętrząca się kiermaszowa wystawa. A wszystko to dla naszego Maciusia. Mała fabryka na Siewnej nie była jedynym źródłem świątecznych ozdób. Swoje cegiełki dorzucili Rodzice naszych Przedszkolaków, Akademia Poziomkowa z Bychawy, Pani Dyrektor i przyjaciele pracowników przedszkola.
Suma akcji wielu rąk i dobrych serc przyczyniła się do realizacji i powodzenia kiermaszu. Szczęśliwym nabywcom świątecznych ozdób serdecznie DZIĘKUJEMY. Pierwotnie kiermasz miał zakończyć się 17.XII.2013 roku, ostatecznie finał został przesunięty. Szczęśliwcy kupili ręcznie robione ozdoby 20.XII.2013 roku.
Dzięki Kiermaszowi zebraliśmy kwotę 928,50zł, która w całości została przekazana Rodzicom Maciusia. Pieniądze zostaną przeznaczone na wydatki związane z rehabilitacją Maciusia, wizyty u lekarzy specjalistów oraz zakup sprzętu ortopedycznego.
Wielkie żywimy nadzieje że za rok zrobimy powtórkę!

Wycieczka do Pracowni Św. Mikołaja w Stasinie.

W dniu 12.12.2013r. pojechaliśmy na wycieczkę do Pracowni Św. Mikołaja.
Już na samym wejściu poczuliśmy się mile zaskoczeni. Było tam tak pięknie… śnieżnobiałe choinki stały u progu drzwi, renifery zaprzężone w sanie i wszędzie wisiały skarpety na prezenty. Przywitał nas Mikołaj, który od razu zaprosił wszystkich do wspólnych zabaw. Na początku usłyszeliśmy historię o Św. Mikołaju i jego tradycji rozdawania upominków. Następnie śpiewaliśmy i tańczyliśmy, a nawet graliśmy na instrumentach muzycznych. Później elfy zaprosiły nas do stołu, gdzie rozgniataliśmy i wałkowaliśmy ciasto na pierniczki. Gdy pierniczki nabierały coraz to piękniejszych kształtów elfy zaniosły je do pieczenia, a my wyruszyliśmy w dalszą zabawę. Część naszej grupy uczestniczyła w zabawach z chustą animacyjną, a pozostali rozpoznawali różne kształty i wzory na podłodze interaktywnej. Po jakimś czasie elfy zaprosiły nas do napisania listu do Św. Mikołaja z prośbami o nowe podarunki i podziękowaniami za te, które już otrzymaliśmy. Następnie otrzymaliśmy świąteczne figurki z gipsu, które mogliśmy pomalować według własnych pomysłów. A gdy już nasze ciasteczka były gotowe smacznie je zjedliśmy. Na sam koniec pobytu w tej magicznej krainie urządziliśmy sobie bitwę na kulki z papieru. Cały ten wyjazd pozostawił na ustach wszystkich uczestników wielki uśmiech i niezapomniane wrażenia. Osobą odpowiedzialną za taką wyprawę była Anna Czubak.

Stałe terminy Konsultacji Pani Dyrektor Wioletty Rak:
poniedziałek: 9:00 - 13:00
czwartek: 12:00 - 17:00

Informujemy, że rozpoczęliśmy przyjęcia dzieci na nowy rok przedszkolny 2013/2014

O kolejności przyjęć decyduje data złożenia karty zapisu przedszkolaka.
UWAGA: DZIECI Z „ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO" SĄ ZWOLNIONE Z CZESNEGO


DNI OTWARTE !!!
4 - 8 marca 2013

Akademia Poziomkowa w Lublinie
rzecznikiem interesów i praw dziecka
oraz
inicjatorem działań ukierunkowanych na zmniejszenie
dysproporcji i wyrównanie szans dzieci w wieku przedszkolnym.

więcej