NASZE ATUTY

"Akademia Poziomkowa" – to przedszkole niepubliczne działające na zasadach przedszkola publicznego, którego celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu wychowania przedszkolnego zadania są realizowane w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

Wobec rodziców ( prawnych opiekunów ) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, a w szczególności:

Przedszkole udziela i organizuje dzieciom i ich rodzicom ( prawnym opiekunom ) pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
Pomocy udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.
Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z:

Dzieciom wymagającym szczególnego wsparcia w rozwoju pomoc jest udzielana w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, w tym zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole jest placówką ogólnodostępną, w której kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci niepełnosprawnych organizowane są w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
Zapewniamy odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z:

opracowujemy i realizujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, z wykorzystaniem zindywidualizowanych form i metod pracy z dzieckiem.
W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, ale i dodatkowo:

Utworzone są również stanowiska asystenta nauczyciela.

Przedszkole prowadzi dla rodziców ( prawnych opiekunów ) kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęcia, warunkach nauczania, wychowania i opieki oraz programie wychowania przedszkolnego.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej rodziców ( prawnych opiekunów ) z dyrektorem do spraw zarządzania.
Usługi dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze, w tym wyżywienie w postaci trzech posiłków dziennie, świadczone są odpłatnie, przy czym czynnikiem różnicującym odpłatność jest rachunek ekonomiczny kosztów sporządzany przez organ prowadzący przedszkole.
Usługi realizowane są przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie robocze dni tygodnia, w godzinach od 7.00 do 17.00.
Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców ( prawnych opiekunów ) z całości lub części opłat za świadczone usługi:

Gwarantujemy, że Nasz Wychowanek, rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, ma opanowane kompetencje w zakresie: