KADRA

KADRA AKADEMII POZIOMKOWEJ


Wioletta Rak - Dyrektor zarządzający
Założycielka "Akademii Poziomkowej".
Swoje wieloletnie pasje wychowawczo-opiekuńcze przełożyła na wdrożenie konkretnego projektu oświatowego poprzez prowadzenie przedszkola niepublicznego, w którym kształcenie, wychowanie i opieka dzieci niepełnosprawnych realizowane są w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
Jej nadrzędnym celem, jest stworzenie optymalnych warunków lokalowych, programowych i kadrowych do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych.
W sferze organizacyjnej działalność oświatową rozumie, jako zespół kompatybilnych czynników wpływających, na jakość osiąganych efektów.
Stąd jej daleko posunięte przedsięwzięcia, mające na celu pozyskiwanie partnerów do współpracy wśród podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, w tym, przede wszystkim, władz samorządowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń i fundacji.
Chce, aby prowadzona przez nią placówka była miejscem rzeczywistego rzecznictwa w sprawach należnej dziecku w szerokim pojęciu oferty oświatowej.

mgr Elżbieta Sobaszek –Dyrektor pedagogiczny
Logopeda, absolwentka UMCS, Kierunek filologia polska ze specjalizacją logopedyczną.
W Akademii Poziomkowej oprócz pełnienia funkcji Dyrektora Pedagogicznego , prowadzi także grupowe zajęcia artykulacyjne i grafomotoryczne oraz indywidualne zajęcia logopedyczne w grupie „Zuchy”.


mgr Krystyna Grażyna Woś
Wychowawca w grupie 4 - latków - ,,Słoneczka”. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i studia podyplomowe o specjalizacji pedagogika przedszkolna. W każdym dziecku widzi wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego mocnych stron. Stara się zrozumieć, poznać i pomóc dziecku budować pewność siebie i podnieść jego samoocenę. Specjalizuje się w trudnych przypadkach. "Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają; zachęcać i chwalić. Ale uczyć DOBRZE to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy." Donna Bulger
Wybrane kursy i szkolenia:
- Postępowanie z dzieckiem ryzyka dysleksji
- Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową
- Skuteczne interwencje w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- Program indywidualnej pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- Warsztaty z teatru tańca – taniec współczesny
- Edukacja ekologiczna w przedszkolach
- Współpraca ze środowiskiem udział wraz z wychowankami w przeglądach, konkursach, festiwalach .


mgr Katarzyna Gozdal
Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie „Zuchy”. Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku pedagogika szkolna i opiekuńcza oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna. Jest osobą cierpliwą, pomysłową, zdyscyplinowaną, pełną entuzjazmu.
W pracy stosuje indywidualne podejście do potrzeb każdego Dziecka. Interesuje się literaturą, oraz nowatorskimi metodami pracy z dziećmi w przedszkolu.


mgr Marta Rycerz
Asystent dziecka niepełnosprawnego
Przygotowanie pedagogiczne zdobyła na Politechnice Lubelskiej na kierunku Edukacja Techniczno- Informatyczna. Uczęszcza na kursy oraz szkolenia poszerzając swoją wiedzę i kwalifikacje m.in. z zakresu Oligofrenopedagogiki.


mgr Ilona Paprocka
Wychowawca grupy "Mali Agenci".
Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną. Prowadzi zajęcia z metody ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne i kółko artystyczne. Interesuje się tańcem, malarstwem, muzyką, kinem i teatrem.

SPECJALISCI PRACUJĄCY W AKADEMII POZIOMKOWEJ

Katarzyna Zielińska
Logopeda -absolwentka studiów licencjackich na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Obecnie w trakcie studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku. Swoje zawodowe zainteresowania przejawia w kierunku neurologopedii. Doświadczenie w pracy logopedy zdobywała poprzez uczestnictwo w licznych praktykach na różnych stopnia kształcenia, poprzez udział w wolontariacie oraz pracując prywatnie z pacjentami o różnych typach zaburzeń logopedycznych i neurologopedycznych. Swoją wiedzę ciągle pogłębia uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Zainteresowania to: gra na skrzypcach, literatura, sport i zdrowy tryb życia, psychologia poznawcza człowieka, moda, gotowanie, spontaniczne podróże i wiele innych.

mgr Anna Strachota
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła V letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Łącznie z dyplomem magistra psychologii uzyskała również zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Diagnozy i Terapii osób z autyzmem.
Jest także certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej (SI). Ukończony II stopniowy kurs uprawnia ja do diagnozowania zaburzeń oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Podczas studiów odbywała liczne praktyki i wolontariaty w ośrodkach na terenie Warszawy i Lublina, współpracując z terapeutami, psychologami i pedagogami w zakresie terapii dzieci z autyzmem, Aspergera i upośledzeniem umysłowym. Ciągle się rozwija, uczestnicząc w wielu warsztatach i szkoleniach.
Kursy i szkolenia:
- Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
- Kurs Integracji Sensorycznej II-go stopnia
- Kurs Integracji Sensorycznej I-go stopnia
- Szkolenie ze znajomości teoretycznych podstaw metod projekcyjnych oraz praktycznych umiejętności posługiwania się testem rysunku projekcyjnego
- Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I˚
- W świecie dziecka. Ruch i zabawa w praktycznym zastosowaniu
- Warsztaty z Arteterapii
- Bajka i metafora w terapii
- Elementy komunikacji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu.

mgr Justyna Rejak
Asystent dziecka niepełnosprawnego oraz koordynator grupy terapeutycznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: Studium Pedagogiczne a także posiada kwalifikacje zawodowe terapeuty zajęciowego oraz jest w trakcie zdobywania uprawnień Oligofrenopedagoga . Jest także absolwentką Uniwersytetu Marc Bloch w Strasbourgu, gdzie ukończyła studia językowe. Stąd też posiada doskonałą znajomość języka francuskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując, jako terapeuta zajęciowy oraz opiekunka dziecka z autyzmem. Ciągle poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Zainteresowania: Sport, muzyka, taniec, teatr, film, moda, sztuka, literatura, psychologia, podróże. W swojej pracy stosuje różne metody terapeutyczne m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda M. i Ch. Knill, Program TEACCH oraz różnego rodzaju techniki relaksacyjne. Jako asystent dziecka niepełnosprawnego stara się pomóc dziecku zrozumieć jego świat i spostrzegać go tak jak ono. Włącza dziecko do integracji z grupą rówieśniczą poprzez towarzyszenie mu w uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz czynnościach dnia codziennego, jakie odbywają się na terenie przedszkola.

mgr Agata Jakubaszek
Asystentka dziecka niepełnosprawnego. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalizacji oligofrenopedagogika i pedagogika przedszkolna. Posiada także kwalifikacje, jako terapeuta zajęciowy. Do tej pory odbyła następujące warsztaty i szkolenia: warsztaty – tańce integracyjne i zabawy dla różnych grup wiekowych, warsztaty z choreoterapii, szkolenie – logorytmika w zabawie i terapii, kurs – wychowawca w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kurs- osobistego asystenta osoby chorej na SM. Doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdobywała podczas licznych praktyk w czasie trwania studiów. Ciągle się rozwija uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach.

mgr Paulina Mazurek
Asystent dziecka niepełnosprawnego- absolwentka studiów I stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz II stopnia Wydziału Pedagogiki i Psychologii na UMCS ze specjalnością oligofrenopedagogika. Doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdobywała podczas licznych praktyk w czasie trwania studiów, jak również dzięki pracy wolontariusza. Obecnie studentka studiów podyplomowych – Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami Montessori. Jako asystent dziecka niepełnosprawnego, stara się włączyć dziecko do kontaktów z grupą rówieśnicza oraz towarzyszyć mu we wszystkich czynnościach dnia codziennego.
Jest osobą cierpliwą, wyrozumiałą, którą charakteryzuje indywidualne podejście do każdego dziecka.

POMOC TECHNICZNA

Pani Marta i Pani Hania dbają o czystość ,ład i porządek w Naszym Przedszkolu. Są nieoceniona pomocą nie tylko w nagłych sytuacjach . Zawsze miłe,serdeczne i uśmiechnięte niosą wsparcie dzieciom i nauczycielom Akademii Poziomkowej.


HANNA MALEC

MARTA MOTYL