POKL

„Przedszkolaki z Poziomkowej Akademii”

Pod takim tytułem Pani Wioletta Rak realizuje projekt w ramach umowy nr 1148 POKL.09.01.01-06-017/13, którą w dniu 4 września 2014 roku w Lublinie podpisała Wioletta Rak . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota, którą otrzymała Pani Wioletta Rak to 1 101 795,05 , natomiast wkład własny to 166 862 ,00 .

Projekt jest realizowany w okresie od 04.09.2013 roku do 30.06.2015 roku i jest on skierowany do dzieci w wieku 2,5 -5 lat zamieszkujących na terenie gminy miasta Lublin .W projekcie biorą udział te dzieci, które w okresie jego trwania spełniają definicję grupy docelowej. Beneficjent - po przeprowadzeniu analizy sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącej obszaru gminy na podstawie danych statystycznych o urodzeniach - oszacował, iż jest to grupa 40 dzieci. W wyniku przeprowadzenia w/w analizy stwierdzono również, iż na terenie gminy nie występuje nierówność w dostępie do edukacji przedszkolnej.

Dzieci z grupy docelowej nie są objęte edukacją przedszkolną, zatem są narażone na niebezpieczeństwo trudności rozwojowych, problemów w egzystowaniu w grupie rówieśników oraz problemów w przyszłej edukacji szkolnej. Zamieszkują na terenie gminy, co nie powodowało potrzeby długich dojazdów do/z przedszkola. Rekrutacja do projektu odbyła się dwukrotnie: w 2013 roku (20 dzieci) i 2014 roku (20 dzieci). Poprzedzone zostały akcjami informacyjno-promocyjnymi, które zapewniły, że wszyscy zainteresowani dowiedzieli się o możliwości zapisania dzieci do nowego przedszkola oraz o zasadach rekrutacji.

W ramach dokumentacji zgłoszeniowej rodzice dzieci podpisywali też stosowne deklaracje i oświadczenia, wymagane przy realizacji projektów POKL. Na podstawie kompletnych zgłoszeń w sierpniu komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 20 dzieci: komisja pogrupowała zgłoszenia pod względem zaświadczeń o niepełnosprawności , zaświadczenie z MOPR oraz dokumenty zgłoszeniowe przedszkola . Lista 20 przyjętych dzieci była udostępniona w placówce. Została utworzona również lista rezerwowa. W dniach od 4 do 10 września rodzice, których dzieci zakwalifikowane zostały do projektu, musieli zgłosić się do dyrektora lub koordynatora celem podpisania deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie. Rekrutacja była powtórzona w maju 2014 roku - po podjęciu decyzji o utworzeniu 2 oddziału, liczącego 20 osób. Rekrutacja była przeprowadzona w warunkach zapewniających równość szans, w tym równość płci.

Projekt „Przedszkolaki z Poziomkowej Akademii” przewidywał otwarcie 2-oddziałowego przedszkola w Lublinie. Wszystkie oddziały funkcjonowały po 11 godzin dziennie. Zatrudniono wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia przedszkola. Personel został tak zaplanowany, aby skutecznie prowadzić edukację w przedszkolu, a równocześnie sprostać wymogom długiego czasu otwarcia placówki.

W celu odpowiedzi na rzeczywiste, zdiagnozowane potrzeby dzieci, zatrudnieni zostali specjaliści do prowadzenia zajęć logopedycznych, integracja sensoryczna , zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne, zajęć z rytmiki ,zajęcia taneczne, teatralne , artystyczne ,oraz języka angielskiego. Każde z zajęć specjalistycznych trwało do godziny .Dodatkowo, przeprowadzone były dla każdego z dzieci 3 badania postawy, które posłużyły do diagnozowania wad postawy u dzieci i planowania odpowiednich przeciwdziałań. Ponadto program edukacyjny (zgodny z podstawą programową określoną w rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008r.) zakładał wychowanie dzieci bez stereotypów związanych z podziałem na płeć. Dzieciom podczas pobytu w przedszkolu zapewniamy wyżywienie. Na potrzeby prowadzonych zajęć zakupione zostały: zabawki, materiały edukacyjne, tablice interaktywne, sprzęt rehabilitacyjny do zajęć SI, sprzęt do zajęć fizycznych, środki dydaktyczne do zajęć :logopedycznych, języka angielskiego, materiały biurowe i papiernicze. Ponadto zakupione zostały: książeczki dla dzieci, domek do zabaw, kuchnia do zabaw, wąż spacerowy, laptop, projektor, sprzęt audio-video , aparat cyfrowy, tablice edukacyjne , dywan. Większość z powyższych zakupów związana była z tworzeniem zupełnie nowych oddziałów i wynikała z typowych potrzeb w tym zakresie. Większość kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników i specjalistów pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie przewidywało się osiągnięcie m.in. następujących rezultatów:

Założenie 2 nowych oddziałów przedszkolnych w ramach 1 przedszkola stworzyło 40 nowych miejsc w przedszkolu dla dzieci. Wsparciem jest objętych 40 dzieci. Jakość pracy przedszkola zapewniana jest dzięki zaangażowaniu potrzebnych specjalistów; efekty w sferze rozwoju intelektualnego i emocjonalnego potwierdza wypracowanie rezultatów miękkich. W związku z działaniami (które stanowią odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności) i konsekwencji ich realizacji , rezultatem ty będzie osiągnięty cel główny projektu.

Projekt przyniósł również wartość dodaną, jaką jest wyrównywanie szans edukacyjnych na rynku pracy zarówno kobiet jak i mężczyzn (rodzice mogli swobodnie podjąć zatrudnienie pełnoetatowe dzięki możliwości zapisania dziecka do przedszkola o 11-godzinnym wymiarze pracy w ciągu dnia). Osiągnięcie rezultatów przyczyniło się do osiągnięcia celu projektu.

Przedszkole Akademia Poziomkowa w Lublinie dofinansowywane jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, w ramach projektu „Przedszkolaki z Poziomkowej Akademii”. W związku z powyższym rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w okresie trwania projektu, czyli od 04-09-20113 roku do 30-06- 2015 roku nie ponoszą kosztów czesnego, częściowy kosztów wyżywienia i kosztów zajęć dodatkowych.

Zapytania ofertowe - Lublin

Zapytania ofertowe - Krzczonów