Terapia dzieci niepełnosprawnych

Opis terapii Dla rodzica Współpraca

Wczesne wspomaganie rozwoju - to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzicom ( prawnym opiekunom). Pomoc ta jest oferowana od momentu wykrycia u niego niepełnosprawności, aż do podjęcia przez nie nauki szkolnej.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest pobudzenie ich ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne prowadzone są nieodpłatnie w wymiarze określonym w oddzielnych przepisach, który z reguły, wynosi od 4 do 8 godzin miesięcznie. Zajęcia te prowadzimy na terenie naszego przedszkola, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, w ich domu rodzinnym.

Podjęcie wczesnej interwencji jest możliwe tylko wtedy, kiedy została dokonana wczesna diagnoza. Diagnozę taką, na podstawie odpowiednio przeprowadzonych badań, można uzyskać udając się wraz z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W naszej pracy w przedmiotowym zakresie koncentrujemy się na dzieciach z tak zwanych grup ryzyka: przedwcześnie urodzonych, z patologicznych ciąż i porodów, z obciążeniami i uszkodzeniami genetycznymi oraz nisko punktowanych w skali Apgar.

Pracujemy z dziećmi o obniżonym potencjale intelektualnym, z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami o charakterze genetycznym (np. zespół Downa), z autyzmem dziecięcym, w tym z zespołem Aspergera i innymi trudnościami rozwojowymi.

Drodzy Rodzice: jeśli wasze dziecko nie jest jeszcze w wieku przedszkolnym, a:

oraz, jeżeli wasze dziecko jest w wieku przedszkolnym, a:

zgłoście się do naszego przedszkola !

My postaramy się pomóc Wam poradą, wstępnym rozpoznaniem problemu. Pokierujemy Waszymi działaniami tak, aby Wasze dziecko zostało objęte działaniami terapeutycznymi. A pomogą Wam w tym:

Proponujemy autorskie programy edukacyjno- terapeutyczne.

Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu środowiska nasze przedszkole prowadzi pracę opiekuńczo-edukacyjno-terapeutyczną o charakterze wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi ze zdiagnozowanymi trudnościami z szerokiego spektrum autyzmu.

Dla każdego z naszych wychowanków dotkniętych autyzmem sporządzamy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany na podstawie posiadanych przez dziecko diagnoz przeprowadzonych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub inne jednostki diagnostyczne, diagnozy i obserwacji poczynionych na terenie naszej placówki oraz rozmów z rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

W pracy edukacyjno-terapeutycznej staramy się możliwie jak najszerzej włączać dzieci z autyzmem w pracę dydaktyczno-wychowawczą całego przedszkola. Aby to ułatwić, każde z tych dzieci posiada własnego nauczyciela wspomagającego, który pomaga dziecku wchodzić w relacje w grupie, motywuje do wykonywania stawianych mu zadań, kontynuuje ćwiczenia z zajęć indywidualnych.

W naszej placówce zapewniamy dzieciom ze zdiagnozowanym autyzmem:

Stosujemy:

Zarówno zajęcia w grupie, jak i zajęcia indywidualne prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi specjalnej troski.